اتصال به دیتابیس ناموفق بود، زیرا:Server sent charset unknown to the client. Please, report to the developers